Evoliucinės astrologijos pradininkais vakaruose galima būtų laikyti eilę astrologų, kurie savęs tokiais neįvardijo, bet savo astrologinio mąstymo kryptimi atitiko šiai astrologijai būdingus bruožus. Tai būtų Alan Leo, Dane Rudhyar, Stephen Arroyo, Martin Shulman. Pastarasis save priskyrė karminės astrologijos krypčiai, kas iš esmės būtų tas pats. Visi jie savo astrologinėse traktuotėse neretai vadovavosi ir vadovaujasi samprata, jog žmogaus esminė dalis siela įgydama žmogiškąjį pavidalą per eilę įsikūnijimų mokosi savas pamokas tam, kad evoliucionuotų ir tobulėtų.

Labiausiai evoliucinės astrologijos kryptį išgarsino ir jos oficialiais pradininkais yra įvardijami amerikiečių astrologai Jeffrey Wolf Green ir Steven Forrest. Nors autorinės šio termino teisės priklausytų kitam žinomam astrologui Raymondui Merrimanui, įsteigusiam Tarptautinę astrologinių tyrimų asociaciją (ISAR), vis dėlto didžiausią indėlį į šią kryptį įnešė pirmieji du minėti astrologai.

Taigi, Evoliucinė astrologija apima paradigmas ir metodikas, kurių pagalba galima nusakyti sielos augimo ir evoliucijos galimybes eilės gyvenimų sekoje. Anot Steven Forrest evoliucinė astrologija – tai moderniosios humanistinės psichologijos ir senovinių metafizikos dėsnių sintezė.

Evoliucinėje astrologijoje didesnė reikšmė teikiame ne tiek technikai ir metodikai kiek pačiai filosofijai ir vertybinei sampratai. Kiekvienas evoliucinis astrologas gali taikyti skirtingas horoskopo analizės metodikas, tačiau jiems visiems būdingi šie esminiai principai:

 • Reinkarnacijos principas, teigiantis jo žmogus gyvena ne vieną kartą, o jo esminė dalis siela atgimsta kas kart įgydama vis kitą žmogiškąjį pavidalą.
 • Gimimo horoskopas yra atspindys dabartinių sielos įsikūnijimo aplinkybių bei atsineštų evoliucinių uždavinių.
 • Dabartinio gyvenimo aplinkybės tiek fizinės tiek psichologinės niekada nėra atsitiktinės, o ankstesniuose gyvenimuose susikurtų priežasčių pasekmė. Tos aplinkybės yra būtent tai, kas reikalinga tam, kad siela galėtų evoliucionuoti dabartyje.
 • Horoskopas nėra nuosprendis ar fiksuota programa. Žmogus turi laisvę kūrybiškai išnaudoti savo potencialą, kuris atsispindi horoskope. Visi astrologiniai simboliai yra daugiamačiai ir gali būti realizuojami per materialią ar psichinę raišką tokiu lygmeniu, kokiame yra individo sąmonė.
 • Kiekvienas žmogus neša atsakomybę už savo patirtis bei veiksmus tiek išorinius tiek vidinius.
 • Evoliucinis astrologas gerbia ir priima kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo jo sąmonės išsivystymo ir stengiasi jam suteikti astrologinę pagalbą, reikalingą jo dabartiniame evoliuciniame etape.

Evoliucinėje astrologijoje teigiama, jog evoliucijos progreso variklis yra siela ir jos kintantys norai arba motyvai, kuriems būdinga dvejopa prigimtis. Vienas jų – siekis atsiskirti nuo Sielos šaltinio, ir kitas – sugrįžti į Sielos šaltinį. Taigi, iš esmės visi žmogiškieji pasirinkimai gyvenime gali būti siejami su vienu iš šių pamatinių motyvų – atsiskyrimo ar susiliejimo siekiu, kurie taip pat gali būti įvardinti kaip asmeniniai norai ir kolektyviniai norai.

Evoliucija paprastai vyksta dviem būdais – kataklizminiu ir nuosekliuoju.

Kataklizminė evoliucija vyksta per labai intensyvias, krizines situacijas ir įvykius, kurių pasėkoje įvyksta transformaciniai pokyčiai. Tai gali būti įvairūs kataklizmai (žemės drebėjimai, uraganai) ir staigios, netikėtos netektys, fizinės ar psichinės traumos, ligos ir t.t.

Ir atvirkščiai, nuoseklioji evoliucijai yra lėta, tolygi, kuri vyksta viso gyvenimo bėgyje su viena kita ryškesne krizine situacija. 

Vienas svarbiausių faktorių, kuriuo vadovaujamasi Evoliucinėje astrologijoje yra 4 evoliuciniai lygmenys. Sielos evoliucinio lygmens neįmanoma nustatyti iš horoskopo. Visa eilė žmonių gali būti gimę tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje ir turėti vienodus horoskopus, bet kiekvienas reikšis savaip pagal Sielos brandą ir vystymosi tendencijas, realizuodamas atsinešto horoskopo potencialą skirtingais būdais. Todėl reikalingas tam tikras tiesioginis sąlytis su žmogumi tam, kad būtų galima įvertinti jo evoliucinį lygmenį. Šis lygmuo padės nusakyti žmogaus esminius poreikius bei reakcijas į jam keliamus uždavinius ir iš to kylančias situacijas. Ši Sielos evoliucinio lygmens identifikavimo sistema yra kilusi iš senovės Indijos ir buvo pritaikyta dabartinei sąmonei.

Taigi 4 evoliuciniai lygmenys yra šie:

1.Tamsi/ blanki sąmonė arba involiucijos lygmuo. Šiam lygmeniui priklauso 2-3 % žmonių, iš kurių dalis gali būti ką tik įsikūniję iš nežmogiškos sąmonės karalysčių, pvz. gyvūnų. Ir kita dalis, kuri dėl ankstesniuose gyvenimuose susikurtų karminių priežasčių pasuko involiucijos keliu. Jiems būdinga labai blanki savivoka, menkai išvystytas individualusis Aš. Tai gali būt žmonės su psichine ar mentaline negalia, jie paprastai sunkiai orientuojasi aplinkoje yra ganėtinai buki ir nesavarankiški.

2. „Bandos“ lygmuo. Jam priklauso 75 % žmonių, ir jiems būdingas esminis bruožas priklausomybė nuo socialinės terpės ir joje galiojančių taisyklių, normų, įpročių, papročių. Tai vadinamasis sociumas. Šie žmonės retai kada kelia klausimą, kodėl jie vienaip ar kitaip mąsto, kas lemia jų įsitikinimus ir iš kur jie kyla. Jų tikslas pritapti. Pvz. jei astronomai teigia, kad astrologija yra pseudomokslas, jie nemąstydami su tuo sutiks ir priims tai kaip galutinę tiesą. Tos sielos, kurios turi sukaupusios ilgą patirtį buvimo šioje stadijoje, išvysto savyje potencialą būt tokio sociumo vedliais. Šis etapas astrologiškai yra siejamas su Saturnu, per kurį vyksta sistemos pažinimas ir integravimasis joje.

3. Individualizuotas lygmuo. Šiame lygmenyje yra apie 20 % žmonių, ir jų esminis bruožas yra tai, jog jie pradeda ieškoti atsakymo į klausimą – kas Aš esu kaip individas nepriklausomas nuo visuomenės, jos papročių, tabu, įstatymų ir normų. Jie ieško savo individualios vertybių sistemos, kurioje apsibrėžia savo įstatymus ir normas. Toks žmogus nebesitapatina su šalimi ir su egzistuojančiomis sistemomis. Vienu svarbiausių jų gyvenimo stimulu tampa savęs paieška ir vidinė laisvė. Šis etapas astrologiškai siejamas su Urano energijomis, kuris verčia žmogų palikti sistemą ir ieškoti savų kelių.

4. Dvasinis lygmuo. Šiam lygmeniui vėlgi kaip ir pirmame priklauso 2-3 % žmonių, kurie jau yra atvėrę ar turi potencialą atverti suvokimą savęs kaip neatskiriamos visumos vienio dalies. Kitaip tariant, čia atsiveriama kolektyvinei sąmonei, palaipsniui išsilaisvinant iš asmeninio Aš. Sąmonės taškas pradiniuose poetapiuose gali šokinėti nuo ego link savęs suvokimo Siela, kol galiausiai ši priešprieša išsilygina ir įsitvirtina kosminė sąmonė. Savo aukščiausioje realizacijoje tai avatarai, dvasiniai mokytojai, guru, nušvitę meistrai, pranašai. Šiame lygmenyje galutinai išgryninamas ir išvalomas atsiskyrimo nuo šaltinio siekis ir įsitvirtinama siekyje susilieti su Šaltiniu. Svarbia aktualija tampa tai, kad čia nebesitenkinama religiniu Dievo apibrėžimu, o siekiama pažinti aukščiausią esmę betarpiškai, per tiesiogines mistines patirtis, dvasios prisilietimus. Astrologiškai šis etapas siejamas su Neptūno principu.

Šie keturi evoliucijos lygmenys neturi griežtai nubrėžtos ribos, pagal kurią būtų galima teigti, kad vienas ar kitas žmogus priklauso tik tam lygmeniui. Yra dar perėjimo arba tarpiniai etapai, kuriems gali būti būdingi keletos lygmenų bruožai.

Evoliucinėje astrologijoje išskiriami esminiai atraminiai horoskopo traktuotės taškai:

 • Dabartinis gyvenimas yra atspindys ankstesniuose gyvenimuose neišspręstų klausimų. Tai turėtų būti atspirties tašku kiekvienoje astrologinėje traktuotėje.
 • Šie neišspręsti klausimai ir tendencijos dažniausiai yra ganėtinai sudėtingai nustatomi tradicinės astrologijos analizės būdu.
 • Tai nėra subtilūs ar antraeiliai klausimai. Jie dažniausiai keičia viso horoskopo analizės kryptį.
 • Visada yra galimybė šiuos klausimus išspręsti ir pakeisti. Horoskopas parodo kaip tai padaryti.

Evoliucinė astrologija – tai tarsi vaistai, kurie be stipraus dvasinio vertybinio pagrindo gali būti per stiprūs, ir vietoj to, kad gydyti, gali numarinti. “    Steven Forrest

Parengta pagal:

Green, Deva, Evolutionary astrology: Pluto and Your karmic mission, Llewellyn publications, 2009.  
Forrest, Steven, Yesterdays sky, Astrology and reincarnation, Seven Paws Press, 2008.